شمعی در باد

اشعار کوتاه

» اعتراف :: چهارشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۳
» حسرت :: سه‌شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٢
» دروغی برای همسرم که بهترین است :: چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٢
» دروغ :: پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٢
» برو :: چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٢
» 7 آبان :: دوشنبه ۸ آبان ۱۳٩۱
» هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد :: جمعه ٢۸ مهر ۱۳٩۱
» خواهش :: سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳٩۱
» عروس :: شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۱
» یادش بخیر :: شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» سپید خاکستری :: پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» انتشار اشعار عاشقانه :: سه‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٠
» جدایی :: سه‌شنبه ٤ بهمن ۱۳٩٠
» فاجعه :: چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٠
» عا شقانه ایی زیبا :: چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٠
» جایی نمی روم... :: چهارشنبه ۱٤ دی ۱۳٩٠
» از دل :: دوشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٠
» سرقت :: چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٠
» جوجه های من کو؟ :: سه‌شنبه ٢٢ آذر ۱۳٩٠
» مداح تازه کار :: شنبه ٥ آذر ۱۳٩٠
» به همین سادگی :: چهارشنبه ٢ آذر ۱۳٩٠
» امید :: پنجشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٠
» عشق :: جمعه ٢٠ آبان ۱۳٩٠
» سه مینی مال :: پنجشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٠
» چند کوتاه :: جمعه ٢٩ مهر ۱۳٩٠
» آرزو :: سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٠
» چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠ :: چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠
» آخدا :: چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠
» یک کوتاه :: سه‌شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩٠
» موهایت را مرتب نکن :: جمعه ٢۱ امرداد ۱۳٩٠
» جمعه ٢۱ امرداد ۱۳٩٠ :: جمعه ٢۱ امرداد ۱۳٩٠
» بر وزن آبی - خاکستری - سیاه :: شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٠
» یک غزل :: چهارشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٠
» تو هم بخوان :: جمعه ٢٤ تیر ۱۳٩٠
» قبل از آنکه بمیرم؟ :: یکشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٠
» شاهکاری از یغمای جندقی :: پنجشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٠
» چند کوتاه دیگر :: دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٠
» یک هایکو و چند کوتاه :: دوشنبه ٦ تیر ۱۳٩٠
» چند طنز مینیمال (گپی باخدا) :: سه‌شنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩٠
» شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» 23 اردیبهشت 90 :: جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
» کبوتر جان :: جمعه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
» انتظار :: چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» کاش :: سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» جمعه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: جمعه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
» جمعه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: جمعه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
» ! :: جمعه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
» آرزو :: جمعه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
» سه‌شنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٠
» پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٠ :: پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٠
» بگو بامن :: پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٠
» ؟ :: سه‌شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٠
» سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
» سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
» سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
» سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
» سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
» سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
» سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
» سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
» سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
» سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
» سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
» سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
» سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
» سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
» سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
» سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
» ؟ :: سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
» سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
» سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
» انتخاب :: سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
» غیر ممکن :: سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
» نیاز :: یکشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٩